Nasze przedszkole

RODO- Klauzula informacyjna dla rodziców

RODO- klauzula informacyjna dla rodziców


Szanowni Państwo!

Od 25 maja obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych-Dz.U.poz1000). Rozporządzenie2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 


Klauzula informacyjna Miejskiego Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi nr 31

w Płocku


 

1.    Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku adres: ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock NIP:7742698614 REGON: 610025611 tel. 24 3642653, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zw. dalej „ Miejskim Przedszkolem nr 31”). Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 31 i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.


2.    Skąd Miejskie Przedszkole nr 31 ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?
Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 31. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 31. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki Miejskiego Przedszkola nr 31.


3.    W jakim celu Miejskie Przedszkole nr 31 przetwarza moje dane osobowe?
Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.


4.    Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedszkole nr 31?
a)    dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
b)    informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
c)    dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
d)    informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Miejskie Przedszkole nr 31,
e)    Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
f)    Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
g)    Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach1 ,
h)    wizerunek  zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego  

w   budynku  Miejskiego Przedszkola nr 31 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę2,
i)    Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.


5.    Komu Miejskie Przedszkole nr 31 przekazuje dane osobowe?
Miejskie Przedszkole nr 31 przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych,  MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.
Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez Miejskie Przedszkole nr 31 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:
•    WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
•    KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.


6.    Jak długo Miejskie Przedszkole nr 31 przechowuje Twoje dane?
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Miejskie Przedszkole nr 31 przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.


7.     Jakie są Twoje  prawa?
Masz prawo do:
•    dostępu do treści swoich danych osobowych,
•    uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
•    poprawienia lub sprostowania danych,
•    ograniczenia przetwarzania danych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO4),
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
•    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


8.     Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Inspektor danych osobowych (IOD) – Agnieszka Gąsior tel. 243678933, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 


 1Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie   oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),

2art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.),

3Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.),

4ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1).

 

 

RODO - Klauzula informacyjna [pobierz]

Załączniki:

- Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu [pobierz] 

- Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka [pobierz]

- Klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku dziecka [pobierz]

- Klauzula informacyjna - ZFŚS [pobierz]

- Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w procesie rekrutacji- nauczyciele [pobierz]

- Załącznik do kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - nauczyciele [pobierz]

- Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w procesie rekrutacji - pracownicy samorządowi [pobierz]

- Załącznik do kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pracownicy samorządowi [pobierz]